नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत हस्तकला बस्तुको बिजकमूल्याङ्कन गर्न बनाउने सम्बन्धी सूचना


नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत हस्तकला बस्तुको बिजकमूल्याङ्कन गर्न बनाउने सम्बन्धी सूचना
सूचना संग सम्वन्धित लिंकहरु :
राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको आवेदनदिने पोर्टल https://nnsw.gov.np/trade/
सो प्रणाली मार्फत USER ID बनाउने, निवेदन दिने तथा शुल्क तिर्ने तरिका लगायत अन्य जानकारी प्राप्त गर्न https://www.youtube.com/channel/UCKl2rG3Kb3VMYFsB6sbqWzg