हस्तकला बस्तुको बिजक मूल्याङ्कन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्ने सम्बन्धी सूचना


राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको आवेदनदिने पोर्टल www.nnsw.gov.np

सो प्रणाली मार्फत USER ID बनाउने, निवेदन दिने तथा शुल्क तिर्ने तरिका लगायत अन्य जानकारी प्राप्त गर्न YouTube Video Training Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीकोआवेदनदिने पोर्टल www.nnsw.gov.np सो प्रणाली मार्फत USER ID बनाउने, निवेदन दिने तथा शुल्क तिर्ने तरिका लगायत अन्य जानकारी प्राप्त गर्न YouTube Video Training Channel