Our Events and Activities

हस्तकलाको बिजक मूल्याङ्कन सेवा प्रवाह सम्वन्धमा

कोभिड –१९ दोश्रो लहरको विषम् अवस्थाको कारण हस्तकला निकासीको निमित्त यस महासंघबाट गरिने विजक मूल्याङ्कन सम्वन्धी सेवा प्रवाह निम्नानुसार हुने गरी व्यवस्था मिलाईएको व्यहोरा समस्त सेवाग्राहीहरुमा जानकारी गराउदछु ।